Polityka prywatności

Informacje ogólne o sklepie internetowym

 1. Właściciel sklepu internetowego: OF COURSE, z siedzibą  przy ul. Solna Góra 40/28, 32-700 Bochnia.
 2. Firma OF COURSE: jest zarejestrowana w ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez  Burmistrza Miasta Bochnia, pod numerem 000926096/2012 – posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 868-152-41-15, – posiada numer REGON: 122603818
 3. Adres do korespondencji: OF COURSE, ul. Solna Góra 40/28, 32-700 Bochnia, e-mail: biuro@ofcourse.com.pl.
 4. Korzystanie ze sklepu OF COURSE oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów będących w jego ofercie za pośrednictwem strony http://shop.ofcourse.com.pl.

Zamówienia towarów oraz polityka prywatności

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy, jak również e-mailem na adres: biuro@ofcourse.com.pl, telefonicznie pod nr + 48 792 175 969.
 2. Zamówienia poprzez e-mail można składać 24 godziny na dobę przez cały rok, zamówienia telefoniczne można składać codziennie w godzinach od 9:00 do 21:00. Zamówienie będzie każdorazowo potwierdzane w terminie 24 godzin od daty potwierdzenia przez Klienta. Zamówienia realizowane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia zaksięgowania wpłaty na koncie firmy.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania  adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 4. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 5 dni, nie będą realizowane.
 5. Cena podana przy dostępnym towarze jest wiążąca, w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 6. W przypadku zamówień na towary, których w danej chwili brak na magazynie, ceny mogą ulec zmianie. OF COURSE zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiany te nie dotyczą zamówień na dostępne produkty, które przyjęto do realizacji.
 7. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.
 8. OF COURSE zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
 9. Ceny towarów znajdujących się w sklepie OF COURSE wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 10. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a OF COURSE – zgodnie z prawem polskim i w języku polskim, zgodnie z ogólnymi warunkami Umowy. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy, następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi, wraz z dostarczonym mu towarem faktury VAT, dokumentującej dokonaną sprzedaż. Jeżeli klient dokonuje zakupu towaru jako przedsiębiorca, powinien w uwagach zamówienia wskazać dane podmiotu, na który ma być wystawiona faktura VAT.
 11. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: biuro@ofcourse.com.pl. OF COURSE  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”.
 12. W przypadku stwierdzenia przez Klienta w trakcie zamawiania, jakichkolwiek nieprawidłowości w sposobie funkcjonowania mechanizmu składania zamówienia (zawierania umowy) np.: błędnego obliczania wartości zamawianych towarów czy kosztów przesyłki, Klient ma prawo zgłosić swoją reklamację w tym zakresie. Reklamacje takie należy kierować pisemnie na adres: OF COURSE, ul. Solna Góra 40/28, 32-700 Bochnia lub na adres e-mail: biuro@ofcourse.com.pl. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 3 dni od stwierdzenia nieprawidłowości. O sposobie rozpoznania reklamacji, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie, pisemnie lub mailem, w terminie do 7 dni roboczych od daty otrzymania przez OF COURSE przedmiotowej reklamacji.

Wysyłka towarów i zapłata za zamówione towary

 1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta na wskazany adres prywatny lub firmowy, do wskazanego Paczkomatu InPost, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej (wysyłka zagraniczna).
 2. OF COURSE nie wysyła poza granicę Polski tych towarów ze swej oferty, których nie można kupić w Polsce drogą wysyłkową.
 3. Termin dostawy zamówionych towarów (w przypadku realizacji zamówień na terenie Polski) wynosi od 24 godzin do 5 dni roboczych, od momentu potwierdzenia zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy pomiędzy OF COURSE a Kupującym.
 4. W przypadku wysyłki za granicę, termin wysyłki wynosi od 4 do 6 dni roboczych. Termin dostawy uzależniony jest od terminów oferowanych w ramach wybranego sposobu dostawy.
 5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski naliczany jest wg stawek wybranych w zamówieniu.
 6. Koszty dostawy zagranicznej zależą od kraju dostawy oraz od łącznej wagi zamówionych towarów.
 7. Płatności można dokonywać przelewem elektronicznym, kartą kredytową. Wybraną formę płatności należy zaznaczyć w koszyku. OF COURSE zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczania poszczególnych typów płatności w zależności od kraju i sposobu dostawy.
 8. OF COURSE zastrzega sobie prawo do zmiany formy dostawy, po uprzedniej konsultacji z klientem. Konieczność zamiany formy dostawy może nastąpić np. w przypadku zamówienia z dostawą do Paczkomatu towaru, który nie mieści się w żadnej skrytce oferowanej przez Paczkomaty.

Gwarancje oraz zgodność towaru z umową

 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji wynosi od 6 miesięcy do 30 lat. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.
 2. OF COURSE zobowiązuje się dostarczać produkty bez wad i odpowiada za ewentualną niezgodność towaru z umową.

Zwrot towaru i reklamacje

 1. Poza wyjątkami określonymi w Ustawie, klient, który zakupił towar wysyłkowo w OF COURSE, może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni od dostarczenia towaru. Zwrot towaru powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, wraz z kserokopią dowodu zakupu, instrukcją i gwarancją. Towar wysyła klient, na swój koszt.
 2. Pouczenie o możliwości i warunkach odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.
 3. Towar zwrócony z powodu wykrycia jego wady (reklamacja towaru) nie podlega zamianie na inny, OF COURSE wysyła towar naprawiony bądź zamienia go na identyczny, pełnowartościowy produkt, bądź dokonuje zwrotu pieniędzy.
 4. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z biurem OF COURSE telefonicznie lub poprzez e-mail, oraz dostarczyć uszkodzony produkt wraz z kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu (kserokopia) oraz z opisem przyczyny reklamacji.
 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez OF COURSE wadliwego towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub pisemnie. Gdy reklamacja zostanie przez nas uznana, w pierwszej kolejności dokonamy nieodpłatnej naprawy i dostarczymy towar klientowi z powrotem, na nasz koszt. Jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub będzie wymagała nadmiernych kosztów, albo jeżeli nie zdołamy uczynić zadość żądaniu Klienta w odpowiednim czasie, towar zostanie wymieniony na nowy.
 6. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów nie będą rozpatrywane.

Postanowienia końcowe
 OF COURSE zastrzega sobie prawo do:

 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego OF COURSE.

Prawo odstąpienia od umowy  

Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
UWAGA! Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi m.in. w odniesieniu do umów:

 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić, ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną, lub pocztą elektroniczną). Nasze dane kontaktowe:
OF COURSE

Ul. Solna Góra 40/28
32-700 Bochnia
tel. + 48  792 175 969.
email: biuro@ofcourse.com.pl
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy aby Klient wysłał informację dotyczącą podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia towarów innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez OF COURSE), nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Klient nie ponosi żadnych opłat, w związku ze zwrotem płatności. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać nam towar nie później niż 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni. 
Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
Towar należy zwrócić wysyłając na adres:
OF COURSE
Ul. Solna Góra 40/28
32-700 Bochnia
Uwaga! Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat:

OF COURSE
Ul. Solna Góra 40/28
32-700 Bochnia
http://shop.ofcourse.com.pl.

Oświadczenie

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

UWAGA. Zwracane towary należy odesłać na adres:
OF COURSE 
Ul. Solna Góra 40/28
32-700 Bochnia

Data otrzymania zamówienia: ……………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko Klienta(-ów): ……………………………………………………………………………..
Adres Klienta(-ów):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy Klienta(-ów):
………………………………………………………………………………………….

Podpis Klienta(-ów)
……………………………………………
Data: …………………………..

UWAGA! Zwracane towary wraz z kopią wypełnionego formularza należy odesłać na adres:
OF COURSE 

Ul. Solna Góra 40/28
32-700 Bochnia